Detalji obnove

Obnova |
Detalji obnove

Obnova Vijećnice je podrazumijevala detaljne radove na svim dijelovima objekta, kako unutrašnjim, tako i vanjskim, na fasadi, stolariji, ukrasima, itd.

DETALJI

Kamenorezački radovi na objektu Vijećnice postavljaju posebne zahtjeve u smislu nabavke, odabira, obrade i ugradnje pozicija od kamena.

U tom smislu napravljeno je ispitivanje postojećeg kamena prema pozicijama ugradnje. Ispitivanje je provedeno od strane Instituta za materijale i konstrukcije Građevinskog fakulteta u Sarajevu. Dati karakteristični podaci za kamen daju sve relevantne podatke za nabavku i odabir određenog tipa kamena.

Izvođač je bio obavezan prema datim tipovima i originalnim ostacima na objektu obezbijedi adekvatan kamen, te da isti podnese projektantu i nadzornom organu na odobrenje. Za nove odabrane tipove kamena izvođač je obezbijedio ateste odgovarajuće institucije koji su odgovarali propisanim standardima u tehničkom listu (karakteristični podaci za kamen).

STOLARIJA

Sva unutrašnja i vanjska stolarija predstavlja je izuzetan rad u hrastovini. Ostali pomoćni prostori, kao i kancelarije tretirane su skromno bez ukrasa i štukature. Završnica ovog koncepta data je na bogatoj fasadi, obrađenoj u dvobojnoj terranovi, malternoj štukaturi i dekorativnim elementima od fajansa. Projektom obnove, kao polazna osnova prihvaćen je ovaj izvorni koncept i njegova materijalizacija.


Detalj stolarije

Stolarija koja predstavlja značajan segment ukupne obnove projektovana je i izvedena prema izvornoj dokmentaciji od hrastove građe, djelimično termički poboljšana prema sadašnjim zahtjevima zaštite od buke kao i termičkim zahtjevima. Drveno stepenište, bogato izrezbareno koje povezuje prvi i drugi sprat i predstavlja sastavni dio općih principa arhitektonske obnove autentičnog prostora, obnovljeno je prema originalnim nacrtima.

FASADE

Fasada Vijećnice je izvedena u neomaurskom stilu sa bogatom arhitektonskom štuko obradom u malteru ima brojne dekorativne elemente od kamena, fajansa i terakote. U proteklom periodu, prije ratnog požara, nekoliko puta je djelimično obnavljana.

Prema projektnom zadatku projekat obnove – restauracija i rekonstrukcija fasade urađen je na osnovu detaljnog fotogrametrijskog snimka postojećeg stanja fasade, provedenih istražnih konzervatorskih radova i raspoložive grafičke i foto dokumen-tacije izgleda fasade prije razaranja.

Tri fasade, opisane u projektnom zadatku i tri kule na uglovima čine ukupnu fasadu objekta.


Južna fasada

Južna fasada – glavno pročelje

Južna fasada, okrenuta ulici Obala Kulina bana i Miljacki, ističe se, u odnosu na druge dvije, reprezentativnijom arhitektonskom, plastičnom i slikarskom obradom. Na južnoj fasadi, kao pročelju Vijećnice, ističu se i rizalit i krilni dijelovi fasade. U prizemnoj zoni rizalit se sastoji od skalinade koju flankiraju dvije česme iznad kojih su niše završene stalaktitima. U gornjoj zoni je velika lođa sa arkadama. Tavanica lođe je bila omalterisana i ukrašena vrlo složenim floralnim motivom od koncentričnih i spiralnih oblika lozice sa zvijezdom u sredini svakog traveja. Na krilima su nizovi prozora od kojih se raskošnijom obradom ističe niz prozora prvog sprata (piano mobile).

Estetski koncept pročelja karakteriše naglašenost na sva tri vida likovne forme: arhitektonskih, plastičnih i slikaskih elemenata. Sjedinjene arhitektonsko-plastične oblike imaju fontane, niše iznad njih, balkoni, polja oko i iznad prozora prvog sprata kao i vertikale end-rizalita. Plastično-slikarsku sintezu pokazuju polja iznad balkona i arkada lođe. Sve se završava također raskošnim frizom stalaktita krovnog vijenca i kamenih cvjetova (barbakani). Iz dalje vizure vršnu formu predstavlja metalno krunište kupole. Cijelo pročelje, kao i druge dvije fasade, ukrašeno je sa nizovima žutih i crvenih traka (imitacija redova kamena) izvedenih malterom u boji. U gornjoj zoni rizalita arabeskna polja iznad lođe, balkona i oko balkona, ukrašena su panelima gleđosane keramike – žolnaj keramika – proizvedene u Pečuhu, Mađarskoj.


Pogled iz galerije

Sjevernoistočna fasada

Na ovoj fasadi rizalit se sastoji od portala u prizemlju i niza velikih prozora na Sali Gadskog vijeća, na prvom spratu. Svi prozori imaju okvire od dvostruke trake koja tvori arabeskna polja oko i iznad prozora, posebno razvijena iznad velikih prozora. Portal sjeveroistočne fasade ima arhitektonske i plastične profilacije i slikane ukrase. Na nadvratniku je slikani friz od prepletenog floralnog motiva, flankiran kvadratnim plastično-slikrskim poljima kao osloncima segmentnog luka, ukrašenog plastičnim stlaktitima. U trokutastim poljima izvedeni su slikani geometrijsko-floralni motivi. Sve je uokvireno dvostrukom plastičnom trakom koja u tjemeu tvori plastičnu rozetu.

Zapadna fasada

Na zapadnoj fasadi nije izražen rizalit kao na druge dvije, a veličinu i reprezentativnost rizalitu daje glavno trokrako stepnište, koje iz aule vodi na sprat. Na rizalitu se ističe portal i velika bifora sa kamenom rozetom i vitražom. Portal ima bogatu plastičnu dekoraciju u tri nivoa. U prvom je jednobojni stalaktitski nadvratnik, u drugom nivou je kombinacija ravnog nadvratnika, ukrašenog plitkom arabeskom u terakoti i segmentni rasteretni luk, flankirani sa dva plastična simbola – mač sa štitom. U trećem nivou je friz arabeske – geometrijski motiv od prepleta cik-cak traka. Sve uokvireno plastičnim trakama. Sličnu motiviku ima i friz iznad bifore u kojem su ugrađeni kameno-sedefasti detalji.


Detalj fasade kule

Fasade kula

Tri fasade objekta Vijećnice završavaju se naglašenim kulama na uglovima. Kao i ostale fasade pročelje kula je u nizovima traka crvene i žute boje. U gornjoj zoni su završene frizom stalaktita i krovnog vijenca i betonskim cvjetovima u crvenoj boji. Prozori na pročelju kula su u dubokim nišama u tri nivoa. Okvireni su zajedničkom profilisanom trakom meandra u plemenitom malteru. Donji red prozora, prizemlje i mezanin su posebno obrađene bogato profilisanom šenbranom i linijskom profilacijom. Gornji nivo prozora je pojedinačno obrađen. Na prvom spratu su vrata sa kamenim balkonom i dekorativnim stubovima od crvene breče koji nose dekorativni stalaktitni nadvratnik. Zajednička niša sa fasadnim otvorima na kulama završena je bogatom profilacijom stalaktita u lučnoj niši.

 GIPSANA DEKORACIJA U ENTERIJERU

Slikarska i plastična dekoracija  Vijećnice predstavlja značajan element njenog identiteta. Njene vrijednosti proizlaze iz specifičnih prilika u BiH krajem 19. stoljeća, koje su na planu kulture i politike ondašnje vlasti rezultirale neomaurskim stilom. Vijećnica je u cjelini – po funkciji, arhitektonskom oblikovanju i dekoraciji, možda i najbolji primjer ovog stila. Istovremeno, Vijećnica je i primjer romantizma i historicizma, pojava koje su zahvatile evropsku umjetnost druge polovine 19. stoljeća. Nije manje značajna njena slika i njeno postojanje u svijesti građana Sarajeva, a i onih koji barem jednom posjete Sarajevo. Slikarska i plastična dekoracija razvijena je i u enterijeru i na fasadama Vijećnice. Slikarstvo i plastika u enterijeru uništeni su najvećim dijelom požarom izazvanim zapaljivim granatama sa agresorskih položaja oko Sarajeva. Sačuvali su se samo fragmenti koji su snimljeni i koji predstavljaju elemente za restauraciju i rekonstrukciju.


Detalj unutrašnje dekoracije

Slikarska i plastična dekoracija izvedena je na najznačajnijim prostorima koji najbolje prezentuju stil i vrijeme gradnje, počev od ulaznog vestibila, preko aule i glavnog stepeništa, galerije prvog sprata, svečane sale, sale za sjednice i malih sala. Ostali radni prostori u Vijećnici u samoj obradi tretirani su jednostavno sa osnovnom obradom zidova i podova. Istražni radovi na ostacima slikanog sloja nisu predmet ovog projekta, te ih je potrebno planirati, izvršiti i dokumentirati prije početka realizacije ovog projekta.

Nažalost samo mali dio gipsane i malterne dekoracije sačuvao se nakon paljenja i uništenja objekta. Zatvaranjem objekta, radovima 1996.–97. godine, spasili su se fragmenti gipsane dekoracije na glavnom svečanom stepeništu kao i dio gipsanih dekoracija u svečanim salama. Istraživački radovi na postojećim malterima (minerološki i hemijski) i radovi na utvrđivanju kvaliteta ostataka postojećih maltera provedeni su od strane Instituta za materijale i konstrukcije Građevinskog fakulteta u Sarajevu. Izvršeno je konzervatorsko istraživanje ostataka maltera i gipsane dekoracije sa uzimanjem presjeka i detaljnih dimenzija koje su sadržane u elaboratu gospidina Esada Vejzovića.

ENTERIJER

Uređenje i opremanje objekta Vijećnice je specifičan zadatak i pored kulturno-historijskog značaja ima posebne zahtjeve funkcionalne prirode za savremeno korištenje prostora više korisnika i funkcija. Pored funkcionalno-dispozicionih uslova koji su dati u projektnom zadatku, oblici, materijali, obrade površina i izrade ugrađene i mobilne opreme moraju također biti u kontekstu osnovne ideje projekta obnove Vijećnice u materijalnom i oblikovnom smislu. Iz tog razloga veliki dio opreme i obloga, a posebno na prvom spratu obnavlja se po izvornim nacrtima i fotodokumentaciji, treba da bude izrađena u materijalima koji su projektom i opisima predviđeni.


Detalj stolarije

Nadalje, oprema serijske proizvodnje, a namijenjena svakodnevnoj upotrebi korisnika sadržaja prostora iskazana je po pozicijama u tloctima, date su njene dimenzije za sve prostore po etažama i zbirno je specificirana po budućim korisnicima.

Također, oprema serijske proizvodnje opisana je u projektu po pozicijama a njen izbor potrebno je izvršiti od više isporučioca i proizvođača i uz neophodan uzorak i prospektni materijal koji dokazuje kvalitet, vrstu materijala i obrade a u oblikovnom pogledu treba da odražava klasičnu liniju namještaja iz perioda izgradnje objekta Vijećnice i sa elementima za savremeno korištenje.