Gradnja Gradske Vijećnice Sarajevo

Historija |

Objekat Gradske Vijećnice je svečano otvoren 20. aprila 1896. godine

Po okupaciji BiH 1878. godine, tačnije već 20. augusta te godine, po naredbi austrougarske vlasti formirano je Gradsko poglavarstvo Sarajeva koje je do 1881. bilo smješteno u zgradi na lijevoj obali Miljacke, u starom Zildžiluku, a od 1886. godine u Dženetića kući na Bistriku. Potreba za izgradnjom reprezentativnog objekta kao sjedišta gradske uprave iskazana je još 1880. godine, ali se sa izgradnjom sarajevske Vijećnice otpočelo tek 1892. godine.


Prvobitna fasada Karla Paržika koja nije usvojena

Prvi projekat je povjeren Karlu Paržiku na čiji projekat je ministar B. Kallay imao primjedbe koje projektant nije htio prihvatiti, pa je izrada novog projekta povjerena arhitekti Alexandru Witteku, koji na njemu radi 1892. i 1893. godine. Pošto je projekat radio u pseudo-maurskom stilu dva puta odlazi u Kairo radi studiranja objekata rađenih u ovom stilu. Uzor mu je bila džamija i medresa Hasana II u Kairu. Kako je ovaj (navodno upravo zbog ovog projekta) umno obolio i izvršio samoubistvo to je rad na projektu nastavio Ćiril M. Iveković. Sa malim preinakama Wittekovog rješenja projekat je završio 1894. godine.


Ćiril M. Iveković (1864-1933)

Izgradnja objekta je započeta 1892. godine, a završena 1894. godine, dakle u vrijeme izrade projekta. Objekat je svečano otvoren 20. aprila 1896. godine, kada je baron Ivan Apel zgradu zvanično predao na korištenje Gradskom poglavarstvu.


Zapadna fasada