Glavni projekat

Obnova |
Glavni projekat

Na osnovu idjenog projekta, s osvrtom na originalnu dokumentaciju gradnje Vijećnice i nakon obimnih istraživanja napravljen je Glavni projekat obnove Gradske Vijećnice Sarajevo.

GLAVNI PROJEKAT ARHITEKTONSKE OBNOVE

Osnov za izradu glavnog (izvedbenog) projekta arhitektonske obnove je bila raspoloživa dokumentacija izvedenih radova iz perioda 1996 - 2004. godine i prethodni istražni radovi od 1995. do 2006. godine, kopije izvorne dokumentacije, kao i foto i video dokumentacije prije razaranja.

Na osnovu raspoložive dokumentacije koja se odnosi na izvedene radove  prve i druge faze obnove, kao i raspoloživu dokumentaciju sarajevskih arhiva,  utvrđen je nivo sanacije velikih oštećenja na objektu.

Detaljnim snimanjem postojeće dispozicije i razorenih konstruktivnih i dekorativnih elemenata u objektu, urađen je projekat postojećeg stanja i identificirana oštećenja zidova i stropova unešena su u nacrte projekta postojećeg stanja. Izvršeno je dodatno geotehničko istraživanje temelja u suterenu kao i stanje podne konstrukcije u prizemlju. Na postojećim bušotinama - piezometrima koji su postavljeni 2006. godine, u toku izrade projektne dokumentacije vršeno je mjerenje podzemnih voda, koji se prema rezultatima mjerenja nalazi na koti -3.00m ispod poda suterena, i u periodu mjerenja od osam mjeseci nije bilo oscilacija.

Provedena su istraživanja svih vrsta postojećeg kamena i maltera u objektu i na fasadi. Po rezultatima ispitivanja sačinjeni su tehnički listovi sa podacima o hemijsko - minerološkom sastavu i mehaničkim karakteristikama sa recepturom za nove maltere i vrste kamena koji će se koristiti za obnovu objekta Vijećnica.

Za utvrđivanje stanja fasade izvršeno je fotogrametrijsko snimanje novom laserskom tehnologijom, koja identificira sve deformacije i oštećenja na fasadi u digitalnoj formi i time je stvorena osnova za istražne radove i izradu projekta restauracije i rekonstrukcije.

Sa montirane skele na karakterističnim dijelovima fasade i kula uzeti su uzorci svih vrsta maltera i dekorativne plastike za ispitivanje. Izvršeni su istražni konzervatorski radovi - snimanja profilacija i slojeva na svim pozicijama dekoratvine plastike, na oslikanim dijelovima fasade. Za istražne radove i opservaciju preostalog dijela fasade korištena je dizalica sa korpom.

Prema tome, kako je ranije navedeno, izvršeni su obimni istražni radovi na fasadi i na unutrašnjim preostalim segmentima gipsane dekoracije u enterijeru, utvrđena je postojeća dispozicija objekta sa oštećenjima i sve je elaborirano u pojedinačnim izvještajima koji su činili osnov za obnovu, restauraciju i rekonstrukciju objekta Vijećnice.

Pored toga korištena je raspoloživa arhivska građa i dokumentacija:

 • Glavni projekat rekonstrukcije Vijećnice dom- investprojekt - Sarajevo 1987,
 • Glavni projekat 1. faze rekonstrukcije gradske Vijećnice u Sarajevu – projekat Dom, Studije, Projektovanje, Inžinjering – Sarajevo 1996.g.,
 • Glavni projekat 2A faze rekonstrukcije gradske Vijećnice u Sarajevu – projekat Dom, Studije, Projektovanje, Inžinjering – Sarajevo 1998.g.,
 • Glavni projekat 2B faze rekonstrukcije gradske Vijećnice u Sarajevu – projekat Dom, Studije, Projektovanje, Inžinjering – Sarajevo 1999.g.,
 • Winner project d.o.o. - Elaborat o inžinjerskim karakteristikama terena kao i stanje temeljne konstrukcije objekta Vijećnice – Sarajevo,
 • Arhivska građa Zavoda za planiranje Kantona Sarajevo,
 • Arhivska građa Kaptolskog arhiva Zagreb: NAZ, DM, IV /13,
 • Video zapisi Javnog RTV Servisa BiH,
 • Arhiv Bosne i Hercegovine,
 • Arhiv Kantona Sarajevo,
 • Istorijski muzej Bosne i Hercegovine,
 • Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine; Slavica Marković: Ćirl Metod Iveković – Arhitekt i konzervator – Zagreb 1992.g.

Južna fasada

Plan intervencije

Detalj - mukarnas

Detalj krovnog vijenca

Detalj manjeg balkona

Detalji aule i stepeništa